Návrh nízkoenergetických a energeticky pasívnych budov
Enviromentálny i ekonomický rozmer trvalo udržateľnej výstavby podporuje snahu o stále
dôslednejšie presadzovanie energetických úspor v budovách a jednou z odpovedí na tendencie
neustáleho zvyšovania cien energie je výstavba energeticky efektívnych domov ( EED ).
Najrozšírenejšími zástupcami EED je nízkoenergetický dom ( NED ). Za NED sú považované
budovy s potrebou tepla na vykurovanie maximálne 50 kWh/(m2.a). Pri návrhu a realizácii NED sa
predovšetkým dbá na vysoký tepelnoizolačný štandard a neprievzdušnosť obvodových konštrukcií,
omedzenie vplyvu teplných mostov, zvýšenie solárnych ziskov, riadené vetranie s rekuperáciou,
využitie obnoviteľných zdrojov energie a účinný ( obvykle nízkoteplotný ) systém vykurovania.
Najnovším vývojovým trendom NED je energeticky pasívny dom ( EPD ), ktorý sa vyznačuje ešte výraznejším znížením
energetickej spotreby budovy. Potreba tepla na vykurovanie EPD je maximálne 15 kWh/(m2.a). Potrebe tepla je tak nízka, že
možno vynechať tradičný spôsob vykurovania a zbytkovú potrebu tepla zabezpečiť ohrevom privádzaného čerstvého vzduchu
systémom riadeného vetrania. Ďalšími nemenej dôležitými podmienkami je dosiahnutie hodnoty neprievzdušnosti budovy
n50=0,6 h-1 preukázaná tlakovou skúškou, použitie okien s hodnotou Uw=0,8W/(m2.K), vysoká efektívnosť rekuperácie tepla z
vetrania, minimalizovanie tepelných strát pri príprave a rozvode teplej vody, používanie osvetlenia a domácich spotrebičov s čo
najnižšou energetickou spotrebou a v neposlednom rade je aj  uvedomelé správanie užívateľov budovy.
Ďalšími vývojovo vyššími stupňami EED sú energeticky nulové domy, energeticky nezávislé domy a domy s
energetickým prebytkom, ktoré sú však v súčasnosti realizované len výnimočne.
( zdroj : Nagy, E. : Nízkoenergetický a energetricky pasívní dům. Jaga group, Bratislava 2009
             Kolektív autorov : Navrhováni pasivních domů. Preklad Centrum pasivního domu, Brno 2009 )
Návrh stavebných úprav rekonštruovaných budov na štandard nízkoenergetických alebo energeticky pasívnych
budov
Naša projekčná kancelária ponúka vypracovanie projektovej dokumentácie stavebných
úprav rekonštruovaných budov na štandard nízkoenergetických alebo energeticky pasívnych
budov.