Architektonická štúdia
Úlohou architektonickej štúdie je predovšetkým návrh usporiadania vnútorných priestorov tak,
aby spĺňali požiadavky budúcich obyvateľov domu. Nemenej dôležitý je však i návrh vonkajšieho
celkového výrazu stavby.
Architektonická štúdia obsahuje stručnú správu a výkresovú dokumentáciu v rozsahu
pôdorysov jednotlivých podlaží a základných pohľadov na budovu. V prípade požiadavky môže byť
súčasťou štúdie 3D vizualizácia stavby.
Projektová dokumentácia pre územné konanie
Projektová dokumentácia pre územné konanie sa vypracováva v prídade, že územné konanie nemôže byť zlúčené so
stavebným konaním. Projekt v tomto rozsahu dopracovává architektonickú štúdiu len v malom rozsahu. Projekt je doplnený o
výkres osadenia stavby na pozemok a o podrobnejšiu textovú časť.
Všetky odborné zložky projektu sú vypracované v rozsahu pre vydanie územného povolenia v zmysle platných
predpisov.
Projektová dokumentácia pre stavebné konanie
Projekt v tomto rozsahu rozpracovává architektonickú štúdiu, resp. projekt  pre územné konanie do podrobnejšej
výkresovej dokumentácie. Výkresová dokumentácia je dopracovaná do podrobnejšieho rozsahu,  súčásťou výkresov sú presné
skladby jednotlivých konstrukcí a povrchov. Projektová dokumentácia je doplnená o projekty odborných zložiek ( statický
posudok, elektroinštalácia, zdravotechnické inštalácie, plynoinštalácie, vykurovanie, požiarna bezpečnosť stavby,  energetická
Všetky odborné zložky projektu sú vypracované v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia v zmysle platných
predpisov.