Projektová dokumentácia pre ohlásenie
Projektová dokumentácia pre ohlásenie sa vypracováva v prídade, že predmetná stavba
nevyžaduje stavebné povolenie. Projektová dokumentácia obsahuje výkres osadenie stavby na
pozemku stavebníka a jednoduchú textovú časť.
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre ohlásenie stavby v zmysle platných
predpisov.
Vypracovanie realizačnej dokumentácie
Ďalším stupňom projektovej dokumentácie je vypracovanie realizačnej dokumentácie potrebnej
k realizácii objektu. Projekt v tomto rozsahu rozpracovává projekt  pre stavebné konanie do podrobnejšej obsahovej
dokumentácie, t.j. dokumentácia je doplnená o výpisi stavebnostolárskych, klampiarskych, zámočníckych výrobkov, výkaz
výmer, výkres stropu a krovu  s výpisom drevených prvkov a montážnymi detailami, výkres stavebných detailov, realizačnú
statiku, prípadne rozpočet.
Naša projekčná kancelária ponúka taktiež vypracovanie výrobnej a montážnej dokumentácie drevostavieb pre realizáciu
stavby buď svojpomocou alebo odbornou firmou vybranou Vami alebo firmou, s ktorou spolupracujeme ( slovenská firma
pôsobiaca na domácom i zahraničnom trhu 8 rokov a majúca za sebou viac ako 200 realizovaných drevostavieb ).  Výrobnú a
montážnu dokumentáciu vieme prispôsobiť technológii a možnostiam realizátora drevostavby. Venujeme sa rôznym typom
drevostavieb : sendvičové ( panelové ), stĺpikové ( montáž stavby na mieste ), hrázdené ( kombinácia drevenej priznanej
konštrukcie a výplňového muriva ), zrubové ( vychádzajúce z tradície a architektúry  ľudového staviteľstva ), resp. drevostavby
s maximálnym využitím prírodných materiálov a v rôznych energetických štandardoch ( nízkoenergetické alebo energeticky
pasívne budovy ) podľa Vaších predstáv.