Dopracovanie projektovej dokumentácie katalógových ( typových ) projektov
Viaceré katalógové projekty zakúpené v inej projekčnej kancelárii pre veľkú individualitu
stavebných parciel a technických možností napojenia na verejné inžinierske siete, neobsahujú
osadenie domu na pozemok a napojenie na inžinierske siete.
Dopracovaná projektová dokumentácia katalógových ( typových ) projektov je doplnená o
nasledovnú dokumentáciu :
1. Pre územné konanie :
- textová časť
- výkres celkovej situácie – t.j. osadenia stavby na pozemku, spôsob napojenia
        stavby na verejné inžinierske siete a komunikácie
       2. Pre stavebné konanie :
      - textová časť – doplnenie sprievodnej a súhrnnej technickej správy
      - výkres celkovej situácie – t.j. osadenia stavby na pozemku, spôsob napojenia
        stavby na verejné inžinierske siete a komunikácie
      - projekty jednotlivých prípojok na verejné inžinierske siete
Vypracovanie zmien projektovej dokumentácie katalógových ( typových ) projektov
Mnohé katalógové projekty zakúpené v inej projekčnej kancelárii nespĺňajú všetky požiadavky, ktoré stavebník očakáva
od budúcej stavby. Náša projekčná kancelária Vám ponúka zapracovanie požadovaných zmien do projektovej dokumentácie
katalógových ( typových ) projektov zakúpených v inej projekčnej kancelárii.
Zmeny hotových projektov je potrebné konzultovať so zhotoviteľom katalógového projektu. Pre vykonanie zmien je
potrebné vyžiadať písomný súhlas zhotoviteľa katalógového projektu.