Energetická hospodárnosť budov – projektové hodnotenie
Stavebník, ktorý žiada o stavebné povolenie je povinný spolu s projektom ku stavebnému
konaniu doložiť aj projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov. Výsledkom projektového
hodnotenia je stanovenie množstva energie potrebnej k užívaniu budovy, najmä množstvo energie
potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.
V prípade, že Váš projekt neobsahuje požadované hodnotenie naša projekčná kancelária Vám
ponúka vypracovanie požadovaného projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov.
Nad rámec projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov ponúkame  nasledovné
práce :
- porovnanie potreby energie na vykurovanie budovy a ceny za dodávku energie pre rôzne
  technológie vykurovania
- porovnanie potreby energie na vykurovanie budovy a ceny za dodávku energie pre rôzne
  energetické štandardy :
1. normové
2. energeticky úsporné
- porovnanie investičnej náročnosti na dosiahnutie rôznych energetických štandardov
Projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti budov je súčasťou každej dokumentácie pre stavebné povolenie
vypracovanej našou projekčnou kanceláriou.
Dokumentácia projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budov je vypracovaná v zmysle Zákona č. 555/2005
Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 311/2009, ktoru sa vykonáva zákon č 555/2005 Z. z. a v zmysle
platných noriem.