Vypracovanie projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením
V prípade, že stavebník má vydané stavebné povolenie a rozhodne sa stavbu realizovať zo
zmenami, je v odôvodnených prípadoch nutné vypracovať projektovú dokumentáciu zmeny stavby
pred dokončením. Zmenami stavby pred ich dokončením sa v zmysle stavebného zákona rozumejú
zmeny vo vzťahu k stavebnému povoleniu, prípadne vo vzťahu k dokumentácii stavby overenej
stavebným úradom v stavebnom konaní.
Vypracovaná projektová dokumentácia obsahuje textovú časť,  výkresy v rozsahu navrhovanej
zmeny a prípadne iné odborné zložky ak došlo k ich významným zmenám.
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre vydanie povolenia zmeny stavby pred
dokončením v zmysle platných predpisov.
Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby
Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch vlastníkovi stavby nariadiť, aby obstaral úplnú alebo zjednodušenú
dokumentáciu skutočného realizovania stavby. Ďalším prípadom, kedy je vhodné dať vypracovať dokumentáciu skutočného
realizovania stavby je, že vlastník stavby nevlastní žiadnu platnú dokumentáciu stavby a rozhodne sa pre realizovanie
stavebných úprav. V tomto prípade zhotovenie dokumentácie predchádza vypracovaniu projektovej dokumentácie pre
stavebné konanie, resp. dokumentácia skutočného realizovania stavby sa stane súčasťou projektovej dokumentácie pre
Projektová dokumentácia je vypracovaná na základe osobnej obhliadky stavby, zhotovenej fotodokumentcie,
prevedeného zamerania realizovanej stavby a všetkej dostupnej dokumentácie a povolení stavby. Vypracovaná projektová
dokumentácia obsahuje textovú časť a výkresy stavebnoarchitektonickej časti stavby.
Projektová dokumentácia skutočného realizovania stavby je vypracovaná v zmysle platných predpisov.